RESEGARANTIER

1. Generellt

1.1 Vi är en förmedlare av produkter från flygbolag och andra leverantörer, såsom hotellagenter, biluthyrningsfirmor, tåg mm. Dessa fördelar själva antalet platser till olika priser som vi presenterar på vår hemsida, telefon eller i butik. De priser och antal platser vi visar är helt utanför vår kontroll och inget som vi ansvarar för

1.2 Vid kontakt med oss angående din beställning är det endast du som huvudbokare/beställare som har rätt att göra ändringar i din bokning. Var god ha ditt bokningsnummer till hands vid kontakt

1.3 När slutbetalning kommit oss tillhanda och så snart vi administrerat din beställning kommer vi skicka e-post med information om din order. Vi administrerar normalt beställningar inom 24 timmar från betalningstillfället

1.4 Vi reserverar oss för tekniska problem och prisfel som ligger utanför vår kontroll samt förbehåller oss rätten att inom 24 timmar på vardagar kontakta beställaren för eventuella förändringar av gjord bokning. I de fall pengar har debiterats kort eller bankkonto kan det ta upp till flera bankdagar innan pengarna åter finns på kontot. Observera att detta är bankens regler och inget vi kan påverka

1.5 Vid bokning under helg eller helgdagar har vi rätt att återkomma nästkommande vardag

1.6 Färdhandlingar levereras till den e-postadress du angivit i bokningen. I de fall du som kund önskar få färdhandlingar levererade per post tillkommer en administrativ avgift för detta.

1.7 Vi ansvarar ej för de texter, information mm som andra parter, t ex leverantörer, bokningssystem eller resemagasin producerar

1.8 Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra kan vi som förmedlare inte hållas ansvarig för detta

1.9 I övrigt gäller svenska lagar och förordningar

2. Kundens ansvar

2.1 Som kund är du ansvarig att ta del av resevillkoren före köp.

2.2 Som kund är det ditt ansvar att kontrollera att du erhållit
bekräftelse/resehandlingar inom 24 timmar eller nästkommande vardag. Skulle du inte ha fått några resehandlingar ber vi dig kontakta oss omgående

2.3 Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga färdhandlingar, pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs

2.0.4 Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi delger dig. Efter beställning och fram till hemkomst bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi normalt informerar om exempelvis tidtabellsändringar via e-post

2.5 Det är mycket viktigt att du anger en korrekt e-postadress då vi inte ansvarar för följderna av felaktigt lämnade uppgifter, eller om ditt personliga spamfilter eller andra undermappar sorterar bort e-post vi skickar.

2.6 Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera att alla uppgifter såsom datum, tider, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. är korrekta. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet och stavningen måste vara identisk.

2.7 Som kund är du skyldig att påtala fel eller brister på plats för att vi ska kunna hjälpa till att åtgärda problemet. Se vidare punkt 10

2.8 Som kund är du skyldig att innan bokning upplysa om viktig information som kan vara avgörande för att du ska kunna genomföra resan

3. Beställning

3.1 Minimiålder för att boka resa på vår hemsida är 18 år

3.2 Vi behöver fullständig information och kompletterade uppgifter när barn ska resa själva med assistans. (Gäller ej tåresor där tågleverantörer inte tar ansvar för ensamåkande barn)

3.3 Din bokning är inte bindande så länge du ej genomför en betalning eller väljer fakturering

3.4 Beställningen blir automatiskt avbokad om du inte slutför din betalning/fakturering före den tid som anges vid bokning

3.5 Ångerrätten enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59 2 Kap 3§) gäller inte för transporter och relaterade tjänster såsom inkvarteringar

4. Betalning

4.1 Du måste vara 18 år för att betala på vår hemsida

4.2 På betalsidan framgår villkoren för betalning av just din specifika beställning

4.3 Om du uppger felaktiga uppgifter kan du även i efterhand krävas på kostnader som uppstår

4.4 Vi ansvar inte för betalningar som inte kommit oss tillhanda på grund av tekniska problem utanför vår kontroll

4.5 Din beställning måste slutföras före den tidpunkt som anges vid bokning. Om ett köp inte är slutfört före denna tidpunkt bokas din beställning av med automatik

4.6 Vi använder så kallad SSL-kryptering. Detta skyddar alla betalningsdata inkl. kortnummer mot att obehöriga ska kunna läsa dessa

4.7 För information avseende betalningssätt, se Information om betalning

5. Priser

5.1 Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och ingår i beställningen

5.2 Extra kostnader för t ex bagage, seating och check-in kan tillkomma beroende på flygbolag och priskategori

5.3 Lokala skatter kan förekomma, som t ex turistskatt (city tax) eller flygplatsavgift. Dessa bekostas lokalt på egen hand

5.4 Leverantörer av flyg, hyrbil och hotell har olika förköpskrav för olika produkter/priser

5.5 Som förmedlare reserverar vi oss mot eventuella pris- och biljettändringar från flygbolag och/eller andra leverantörer såsom hotellagenter och biluthyrningsfirmor

5.6 Vid flygplatsbyte kan transferkostnad uppstå som inte ingår i resans pris

5.7 Vid lång transit ingår inte övernattning eller annan kompensation

5.8 Om du genomför en bokning vid en tidpunkt då vi inte har möjlighet att slutföra din beställning mot leverantören, förbehåller vi oss rätten att återkomma med eventuell prishöjning eller återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället

6. Ombokning/ändring

6.1 Om flygbolaget, hotellet eller hyrbilsleverantören tillåter ombokning eller namnändring tillkommer det, utöver den avgift som leverantören tar ut, en administrativ avgift för denna ändring

6.2 Ändringar måste göras i god tid före utresa/hemresa, dock senast två vardagar före resans genomförande

7. Avbokning

7.1 Avbokar du din resa innan du valt fakturering eller betalat din beställning utgår ingen kostnad för detta

7.2 Avbokar du din resa efter du valt fakturering eller betalat din beställning gäller följande:
Om du inte tecknat något avbeställningsskydd utgår normalt ingen återbetalning. Undantag vid de tillfällen andra villkor framkommer vid bokningstillfället. I den händelse du måste avboka din resa och inte tecknat avbeställningsskydd försöker vi naturligtvis hjälpa dig att få tillbaka så mycket som möjligt av resans pris mot en administrativ avgift. Har du tecknat ett avbeställningsskydd kan du avboka din resa enligt gällande regler för avbeställningsskyddet

7.3 Du kan inte avboka en betald resa via hemsidan. Detta måste göras över telefon.

7.4 Om du inte använder utresan (s k ”Noshow”) blir normalt hemresan automatiskt avbokad av flygbolaget. Flygbolagen medger i dessa fall ingen återbetalning

7.5 Om du inte infinner dig i tid på rätt plats eller väljer att inte utnyttja hela eller delar av beställningen är ingen återbetalning möjlig

8. Pass, visum och vaccinationer

8.1 Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.

8.2 Om barn under 18 år ska resa tillsammans med andra vuxna än sina föräldrar/vårdnadshavare, ensamma, eller om föräldrar/vårdnadshavare har annat efternamn än barnet bör du observera att vissa destinationer kräver ett skriftligt godkännande från vårdnadshavare. För ytterligare information vänligen kontakta leverantören eller ambassad för det aktuella landet

8.3 Vi påtar sig inte ansvaret för merkostnader som drabbar resenären i samband med att visumansökan avvisats. Det är varje lands respektive ambassad eller konsulat som hanterar visumärenden. Resande som inte har godkända resedokument kan bli nekad ombordstigning eller inresa

8.4 Som resenär är du själv ansvarig för alla kostnader som uppkommer på grund av bristerna i ovan nämnda formaliteter

9. Reseförsäkring

9.1 Vi rekommenderar alla som reser utomlands att ha någon form av reseförsäkring som skydd mot oförutsedda händelser.

10. Avvikelser eller brister i produkten / avhjälpande av fel

10.1 Om inte allt varit till belåtenhet måste man på plats försöka rätta till problemet. Påtalar man inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när man kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher

10.2 Om problemet inte lösts på plats och du vill göra en reklamation, fyller du i detta formulär Reklamation senast två månader efter hemkomst, såvida synnerliga skäl inte föreligger. I de fall du önskar reklamera något som inträffat i samband med transporten, såsom t ex förlorat bagage, inställda flygningar eller andra omständigheter som ligger utanför vår kontroll ska denna reklamation omedelbart ställas direkt till berört transportbolag

10.3 Om resenären på egen hand bekostar en uppgradering eller köp av annan tjänst på plats utan att först kontakta leverantören, kommer leverantören inte att godkänna återbetalning av dessa kostnader. Transaktionen anses då vara ett bindande avtal direkt mellan resenären och leverantören på plats

10.4 Är du inte nöjd med vårt sätt att hantera ditt problem kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN), en opartisk institution vars bedömning vi medverkar i och vars utslag vi alltid följer. Vi ber dig dock ge oss en chans att rätta till problemet innan du vänder dig till ARN. Kontakta ARN via www.arn.se eller Allmänna reklamationsnämnden Box 174, 101 23 Stockholm
EU-kommissionens webbplats för ”online dispute resolution” » Klicka här

11. Förmedling av flygbiljetter

11.1 Avtalet för flygningen tecknas mellan dig som kund och flygbolaget. Vi agerar endast som förmedlare och är därmed inte part i avtalet

11.2 Flygbolagen ansvarar för korrekt genomförande av transport . Eventuella brister och/eller klagomål av transporten eller bagagehanteringen måste vändas direkt till flygbolaget

11.3 Alla angivna flygtider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelserna. Det är beställarens och resenärens ansvar att ta del av de regler för transport, som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor

11.4 Som resenär ansvarar du för att kontrollera dina flygdetaljer för både ut- och hemresan genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på checkmytrip.com

11.5 Tiderna är lokala i det land du reser till, via och från. Du som kund är skyldig att vid bokning uppge korrekt e-postadress samt att bevaka denna i de fall vi skickar information gällande eventuella tidtabellsförändringar

11.6 Vi reserverar oss för alla eventuella ändringar och inställda flygningar

11.7 Flygbolaget har rätt att ändra i bokningen inom 24 timmar efter att bokningen är gjord. Om det skulle bli en ändring av pris, förbehåller vi oss rätten att återkomma med prishöjning eller om du föredrar återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället

11.8 Barnpriser erbjuds hos de flesta flygbolag för barn som är fyllda 2 år och ännu inte fyllda 12 år. Som spädbarn (infant) räknas barn som (före resan är avslutad) ej hunnit fylla 2 år

11.9 Vi hanterar bokningar med ensam åkande barn/ungdomar under 18 år, men ansvaret ligger hos respektive målsman tillsammans med assisterande leverantörer. Observera att ingen assistans ges vid tågresor.

11.10 Vi ansvarar inte för felaktig information från flygbolaget gällande eventuella mellanlandningar, samt missat flyg beroende på av resenär inte noterad tidtabellsändring

11.11 Om du valt att boka en resa bestående av två enkelbiljetter, innebär det att om den ena flygningen av någon anledning inte genomförs som planerat så avbokas/ändras inte den andra flygningen per automatik.
Du ansvarar då själv för att boka om biljetten. Eventuella merkostnader står du själv för

11.12 Om du som resenär har en dubbelbokning kan flygbolaget avboka resorna. Det gäller även om bokningarna är gjorda hos olika resebyråer eller direkt hos flygbolaget. Vi ansvarar inte för avbokningar som flygbolagen gör vid dessa tillfällen och står inte för eventuella merkostnader som kan uppstå

11.13 Transport vid flygplatsbyte ingår inte i biljettpriset och bekostas på egen hand likväl som övernattning vid lång transit

12. Flygtider/Tidtabellsändringar

12.1 Samtliga tider anges alltid i lokal tid för varje land. Flygbolagen ändrar ibland tidtabeller med kort varsel. Om vi får information från flygbolaget om tidtabellsändring, informerar vi resenären om ändringen via e-post

12.2 Vi ansvarar inte för flygbolagens tidtabellsändringar eller inställda flyg. Om resenären drabbas av skada, ska anspråk riktas direkt mot flygbolaget. En tidtabellsförändring berättigar inte till prisavdrag, ersättningsresa, skadestånd eller annan kompensation från oss

12.3 Om flygbolaget ställer in din flygresa utan att erbjuda alternativ återbetalar vi summan för den inställda biljetten

12.4 Om flygbolaget ställer in din flygresa men erbjuder dig att välja mellan alternativ resa eller avbokning, följer vi flygbolagets riktlinjer vad gäller avbokningskostnader. Väljer du att avboka, tar vi ut en administrativ avgift

12.5 I de fall din resa får en tidtabellsförändring informeras du normalt om detta endast via e-post innehållande den nya tidtabellen. Den skickas till den e-postadress du angav vid bokningstillfället. Som resenär bör du därför kontinuerligt kontrollera om du erhållit e-post från oss. Flygdetaljer för er resa ska även kontrolleras genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på www.checkmytrip.com. Detta behöver man även göra innan hemresa

12.6 Om tidtabellsändringen medför en sen ankomst till destinationen ansvarar du själv för att kontakta eventuellt hotell eller hyrbilsfirma om detta. I de fall du bokat en separat anslutningsresa ansvarar vi inte för eventuell utebliven anslutning

12.7 Vi ansvarar inte för e-post som av någon anledning inte når mottagaren (exempelvis spamfilter)
13. Bagage

13.1 För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida

13.2 Vid avbokning återbetalar inte flygbolaget kostnaden för ditt bokade bagage

14. Sittplats på flyg

14.1 För exakt information om sittplatser på flyget på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida

14.2 Vid avbokning återbetalas inte kostnaden för din bokade sittplats

14.3 Flygbolaget förbehåller sig rätten att ändra din sittplats

15. Förmedling av hotell

15.1 Vid bokning av hotell ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till hotellet vid ankomst

15.2 Om du räknar med att ankomma sent till hotellet, ansvarar du själv för att informera hotellet om detta. Hotellet har rätt att släppa din bokning om sen ankomst inte anmälts i förväg

15.3 Önskemål på hotellen kan aldrig garanteras utan är just önskemål

15.4 Hotell är inte återbetalningsbara undantaget de hotell som presenteras med ”Fri avbokning” eller liknande i bokningsflödet

15.5 Om inte allt varit till belåtenhet måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet på plats eller genom att kontakta respektive leverantör. Kontaktuppgifter finner du som regel på din voucher

16. Förmedling av transfer

16.1 Du ansvarar själv för att läsa de villkor som gäller just din transfer. Dessa varierar beroende på destination och färdsätt. Villkoren återfinns på din voucher

16.2 Vid bokning av transfer ansvarar du för att skriva ut och ta med voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska lämnas till transportören

16..3 Vi förbehåller oss rätten att återkomma 24 timmar efter bokning eller nästkommande vardag om din transfer inte kunde bekräftas. Full återbetalning för transfern gäller vid dessa tillfällen

17. Förmedling av hyrbil

17.1 Du ansvarar själv för att läsa igenom den produktinformation som gäller för din bokning. Villkoren varierar beroende på destination och hyrbilsleverantör.

17.2 Vid bokning av hyrbil ansvarar du för att skriva ut och ta med ev. voucher. En voucher är ditt bevis på bokning och betalning och ska uppvisas vid upphämtning

17.3 När du hämtar ut bilen måste du lämna ett kreditkort i förarens namn där hyrbilsleverantören reserverar en summa i deposition

17.4 Är hyrbilen på förfrågan återkommer vi till dig snarast efter beställning

17..5 Önskemål om tillval såsom snökedjor, bilbarnstolar eller annat betalas på plats och kan aldrig garanteras

17.6 Vid oklarheter vid upphämtning måste du på plats försöka rätta till problemet. Påtalar du inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när du kommer hem. Du påtalar felet till hyrbilsleverantören eller genom att kontakta det nummer som anges på vouchern.

17.7 Kontrollera alltid vad som ingår, kontrollera vad du har för villkor samt om det behövs lägga till en extra försäkring för bla. Vagnskador, bilrutor osv.

18. Registreringsvillkor och personuppgiftsbehandling

18.1 Vänligen se Personuppgiftshantering
Särskilda köp- och resevillkor för din RESEBYRÅ:s paketresor
(Dessa villkor kompletterar de allmänna resevillkor som finns för paket).

• Din Resebyrå:s Paket är en individuell paketresa bestående av ett reguljärt flyg och ett hotell från en av våra ledande leverantörer.
• Det är ett prisvärt alternativ för dig som vill skräddarsy en resa till traditionella semesterresmål, utan behov av svensktalande guider eller annan lokal service.
• Genom att du köper resan som ett paket gäller den s.k. paketreselagen vilket ger dig en ökad konsumenttrygghet.
• Notera att dessa regler inte gäller för de produkter du hittar under rubriken FLYG+HOTELL.

Vad skiljer Ticket Paket från en Charterresa?
• Din Resebyrå:s Paket har inte personal på resmålet.
• Till de flesta resmålen får du möjlighet att boka till transport från flygplatsen. Transporten sker dock på egen hand och utan assistans av personal från Din Resebyrå.
• Din Resebyrå:s Paket erbjuder inte service i form av välkomstinformation, lokala utflykter eller andra arrangemang som ofta erbjuds hos traditionella charterarrangörer. Vill du ta del av detta köper du det på plats av lokala utflyktsarrangörer (oftast då med engelsktalande guider).
• Du väljer också det hotell som passar just dina behov. Förutom våra personliga favoriter får du tillgång till hela vårt utbud av hotell, allt från mycket enkel standard till elegant förstaklass.

Bokning

Nedan följer våra regler av biljetter som bokats via www.dinresebyra.com

• Minimiålder för att boka resa på vår hemsida är 18 år. Är du under 18, kontakta någon av våra butiker för att boka och fylla i intyg från målsman.
• Din bokning är inte bindande så länge vi ej erhållit någon betalning från dig som kund. Din biljett blir automatiskt avbokad om vi inte erhållit betalning inom den betalningstid som anges vid bokning.
• Innan du slutför din bokning och betalar är du som kund skyldig att kontrollera så alla uppgifter så som datum, resrutt, destination och att alla resenärers namn etc. stämmer. Alla förnamn och efternamn måste skrivas i den ordning de står i passet, och stavningen måste vara identisk. Efter att betalning är utförd kan inte något av ovanstående ändras.

Betalning

• Vi är en kontantfri Resebyrå, vi hanterar inga kontanter.
• Du kan betala med kort; vårt presentkort, VISA, Mastercard, Dinerscard eller resekonto.
• Önskar du betala med flera kort, ber vi dig att kontakta oss innan betalningsfristen har gått ut, så hjälper vi dig gärna.
• Önskar du betala med Din Resebyrå:s presentkort, ber vi dig att kontakta oss innan betalningsfristen har gått ut, så hjälper vi dig gärna.
• Din Resebyrå kommer aldrig att sälja vidare dina personuppgifter, kortnummer eller liknande uppgifter. Vi använder dem enbart i samband med betalningen.
• Om du uppger felaktiga uppgifter kan du krävas på kostnader som uppstår.
• Ticket tar ej ansvar för betalningar som pga. tekniska problem inte kommit Din Resebyrå tillhanda.
• Resan skall betalas före sista betalningstidpunkt. Om betalning inte kommit Din Resebyrå tillhanda senast denna tidpunkt bokas din resa av med automatik.

Priser

• Priserna inkluderar skatter och avgifter som är kända vid bokningstillfället och som ingår i biljetten. Det finns några länder som i tillägg till de skatter som finns i ditt pris också tar ut flygplats- och/eller turistskatter på plats. Dessa skatter skall betalas kontant på avrese/ankomstflygplats eller på hotellet. Länderna kan med kort varsel ändra reglerna för dessa skatter.
• Vid eventuellt flygplatsbyte kan transferkostnad uppstå som inte ingår i resans pris. Övernattning ingår inte.
• Många flygbolag tar extra avgift för bagage, incheckning etc. Det betalar du själv på plats direkt till flygbolaget.
• Om det på eller i närheten av ditt resmål inträffar miljökatastrof, krigshandling, strejk eller annan ingripande händelse som gör att den planerade resan inte går att genomföra kan inte Ticket hållas ansvarig för detta.
• I undantagsfall kan priset förändras strax efter du genomfört din bokning. I så fall får du, inom 24 timmar, information om det nya priset. Du kan då välja att acceptera det nya priset eller fritt avboka (utan kostnad).
• Ändringar av ovan slag som kan medföra en prisförändring, att sista betalningstid kan komma att ändras eller att bokningen inte går att slutföra. Inom 24 timmar från betalning har Ticket full möjlighet att återkomma om något gått fel med bokningen som kan påverka pris eller annat. Ticket har rätt att kräva det eventuellt nya pris som skulle uppstå.

Det är din skyldighet som resenär att kontrollera att du har giltiga färdhandlingar.
• Du som kund är skyldig att uppge korrekt e-postadress och telefonnummer samt att noga ta del av den information som vi skickar till dig via e-post. Efter beställning och fram till hemkomst på resa bokad via ticket.se bör du bevaka den e-postadress som du angett i bokningen då vi endast informerar om exempelvis tidtabelländringar via e-post. Din Resebyrå ansvarar inte för följderna av felaktigt lämnade uppgifter.
• Det är mycket viktigt att du anger en korrekt e-postadress då Din Resebyrå inte ansvarar för följderna av felaktigt lämnade uppgifter, eller om ert personliga spamfilter sorterar bort de mail vi skickar.

Ombokning

• Resor bokade via Din Resebyrå är inte ombokningsbara om inte annat uppges.
• Önskar ni boka en resa/biljett som går att boka om, hänvisar vi er därför att kontakta en av våra säljare för manuell bokning.
• Det är som regel inte möjligt att byta namn i bokningen. I de fåtal undantagsfall där en via www.ticket.se bokad resa tillåter ombokning eller namnändring tillkommer det, utöver den avgift som leverantören tar ut, en administrativ avgift för denna ändring.

Avbokning FÖRE du betalt resan

Avbokar du din resa innan betalning utgår ingen kostnad för detta.

Avbokning EFTER du betalt resan:

• Har du inte tecknat ett avbeställningsskydd har du inte rätt till någon återbetalning (100% kostnad).
• Vi rekommenderar att du tecknar separata avbeställningsskydd hos vår samarbetspartner Europeiska ERV. Drabbas du av sjukdom, arbetslöshet eller annan oförutsedd händelse som kan styrkas av intyg avbokar du utan extra kostnad.
• Observera att du själv reglerar ditt ärende med försäkringsbolaget Europeiska ERV.
• Du kan inte avboka en betald resa via vår hemsida (www.ticket.se), utan du måste göra det via en av våra säljare.
• Om du inte använder utresan s.k ”no show” blir hemresan automatiskt avbokad. Ingen återbetalning är då möjlig.
• Det är inte möjligt att byta namn i flygbiljetten.
• Infinner du dig inte i tid på rätt ställe eller utnyttjar du inte hela eller delar av biljetten är ingen återbetalning möjlig.

Pass, visum och vaccinationer

• Som resenär är du själv skyldig att ha giltigt pass, visum, visum för mellanlandning, nödvändiga vaccinationer och andra eventuella dokument som krävs.
• Många länder kräver att passet är giltigt i minst 6 månader efter hemresedatum.
• Viseringsregler förändras ofta så även om du rest till detta land tidigare och då inte behövt visum är det klokt att kontakta landets ambassad/konsulat och kontrollera det igen.
• De flesta länder utanför EU kräver en hemresa/vidareresa för att godkänna inresa. Är du inte svensk medborgare kan det t o m bli problem inom EU. Om du inte har rätt handlingar med dig blir du i sådana fall stoppad redan innan ombordstigning i Sverige. I de fall detta händer finns ingen möjlighet till återbetalning av flygbiljetten och oftast ingen möjlighet till ombokning till annat datum. Det är därför viktigt att du har kontrollerat vad du behöver ha för dokument med dig med respektive lands ambassad innan du betalar din bokade enkelresa.

Under och efter resan

Är något fel under resans gång?
Du måste påtala felet på plats till respektive hotell, flygbolag eller hyrbilsleverantör. Om du har problem på ditt hotell kan du även ringa det nummer som står på din voucher.
Hör gärna av dig när du kommer hem. Vi vill gärna dela dina upplevelser och synpunkter. Om inte allt varit till belåtenhet är det viktigt att man på plats försöker rätta till problemet. Påtalar man inte problemet omgående innebär det att vi inte får chans att hjälpa dig att rätta till felet och då är det svårt att få ersättning när man kommer hem. I de fall du önskar reklamera något som inträffat i samband med transporten så som tex. förlorat baggage, inställda flygningar eller andra omständigheter som ligger utanför Tickets kontroll ska denna reklamation omedelbart ställas direkt till berört transportbolag. Ticket ansvarar inte för dessa reklamationer.
Har vi inte lyckats rätta till problemet på plats, skickar du ett mail till info@dinresebyra.com
Är du inte nöjd med vårt sätt att hantera ditt problem kan du vända dig till Allmänna Reklamations Nämnden (ARN), en opartisk institution vilkens utslag vi alltid följer. Vi ber dig dock ge oss en chans att rätta till problemet innan du vänder dig till ARN.

Flygbiljetter

• Alla angivna flygtider är preliminära, vilket även gäller de tider som medföljer bokningsbekräftelserna. Det är beställarens och resenärens ansvar att ta del av de regler för transport, som varje flygbolag tillhandahåller på sina hemsidor.
• Som resenär ansvarar ni för att själva kontrollera era flygdetaljer både på ut och hemresan genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på www.checkmytrip.com
• Tiderna är lokala i det land du reser till, via och från. Du som kund är skyldig att vid bokning uppge korrekt e-postadress samt att bevaka denna i de fall vi skickar information gällande eventuella tidtabellsförändringar.
• Vissa flygbolag kräver att du återbekräftar resan senast 72 timmar före din hemresa.
• Vi reserverar oss för alla eventuella ändringar och inställda flygningar.
• Flygbolaget har rätt att ändra i bokningen inom 24 timmar efter att bokningen är gjord. Skulle detta bli en ändring av pris, förbehåller sig Ticket rätten att återkomma med prishöjning eller om du föredrar återbetalning. Detta informeras du om inom 24 timmar eller nästkommande vardag efter bokningstillfället.
• Barnpriser erbjuds hos de flesta flygbolag för barn som är fyllda 2 år och ännu inte fyllda 12 år. Som spädbarn (infant) räknas barn som (före resan är avslutad) ej hunnit fylla 2 år. En del flygbolag erbjuder barnrabatt upp till 15 år. För att eventuellt kunna få denna rabatt måste kund kontakta Ticket direkt efter bokningstillfället och före betalning för att efterfråga eventuell rabatt.
• Vi kan inte hantera bokningar med ensamåkande barn/ungdomar under 18 år på hemsidan utan hänvisar till våra butiker.
• En del flygbolag tar extra avgifter för exempelvis check in, bagage och seating.
• Din Resebyrå ansvarar inte för felaktig information från flygbolaget gällande eventuella mellanlandningar, samt missat flyg beroende på tidtabellsändring.
• Tänk på att det inte alltid är det flygbolag som anges i bokningen som faktiskt utför flygningen då många flygningar utförs med något som heter codeshare, vilket innebär att man har samarbete med ett annat flygbolag som kanske utför flygningen just den dagen.

Flygtider/Tidtabellsändringar

• Samtliga tider anges alltid i lokal tid för varje land.
• Om en tidtabellsändring innebär en förkortad resa med en eller flera dagar, justeras priset i motsvarande grad, alternativt att vi erbjuder ett annat flyg. Ett annat flyg kan dock innebära annan tidtabell och eventuella mellanlandningar. Vid en sådan tidtabellsändring erbjuds du också möjligheten till fri avbokning (med alla pengar tillbaka).
• I de fall ni får en tidtabellsändring informeras ni om detta via en tidtabell som skickas till den e-postadress ni angav vid bokningstillfället. Som resenär bör du därför kontinuerligt kontrollera om du erhållit mail från oss. Flygdetaljer för er resa ska även kontrolleras genom att logga in med bokningsnummer och efternamn på www.checkmytrip.com. Detta behöver man även göra innan hemresa.
• Om tidtabellsändringen medför en sen ankomst till destinationen ansvarar ni själva för att kontakta eventuell hyrbilsfirma om detta. I de fall ni bokat en separat anslutningsresa ansvarar Ticket inte för eventuell utebliven anslutning. Ticket ansvarar inte för e-post som av någon anledning ej når mottagaren ex spam.

Bagage

• För exakt information om bagage på din resa hänvisar vi till flygbolagens egna regler och bestämmelser som finns att läsa på respektive flygbolags hemsida. Det är olika regler hos flygbolagen gällande maxstorlek och vikt även för handbagage (vanligaste regeln är max 5 kg och inte större än att man kan lägga det under stolen framför sig).
• Många flygbolag tar ut en extra kostnad för bagage.
• Tänk på att inte placera värdesaker i incheckat bagage då ersättningen för incheckat bagage är mycket låg. Vi rekommenderar också dig att beställa Europeiskas reseförsäkring genom oss. Den ger dig ersättning både vid försenat och försvunnet bagage.

Viktig information för resor till/via USA

I väldigt god tid (senast 72 h) före inresa till USA måste du ansöka om inresetillstånd via https://esta.cbp.dhs.gov/
Du måste även fylla i den på respektive flygbolags hemsida. Ifyllt formulär skall också tas med under resan då det kan komma att begäras på flygplatsen.